KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 15

tõttu on sul praegu suurem oht haigestuda.“ Autod käivad regulaarselt hoolduses, et nad katki ei läheks ja et vältida seega hilisemat kallimat remondikulu. Samad põhimõtted võiksid kehtida tervishoius – vaktsineerimine on üks hea näide sellest.

Taavi:

Eestil on siin kindlasti eelis, sest meil on paljud andmed digitaalsel kujul olemas. Samas pikk maa on minna sinna, kus andmetöötluse põhjal saaks näiteks perearst rakendada ennetavat ravi või diagnostikat terviseprobleemide vältimiseks.

Oliver: Samas tuleb rõhutada, et erameditsiini ja tööandjapoolse tervisekindlustuse tõttu on ennetav tervishoid saanud olulise tõuke. Just töötervishoiu trend ja sellega kaasnev regulaarne tervisekontroll on tõstnud teadlikkust ja nõudlust ennetava meditsiini järele. Ka töötervishoiu teenust hankides ei vali tööandjad Eestis miinimumprogrammi, vaid sageli soovitakse lisateenuseid. Sellega oleme arvestanud ka oma erameditsiini investeeringutes. Kuidas võiks erakapital laiemalt mõjutada meie meditsiinisektorit, mitte ainult erameditsiinis, vaid ka avalike teenuste arengus?

Oliver: See on riigiti erinev, sest paljud neist juba pakuvad ennetava tervishoiu teenuseid avaliku meditsiini kaudu. Erakapital kindlasti täiendab ja toetab riiklikult tagatud meditsiiniteenust ning ükski investor ei tule selle pealegi, et avalikku tervishoidu pole tarvis – see pole kindlasti mudel, mille poole püüelda. Martin:

Erakapitali olemuslik roll on olla professionaalne omanik – luua võimalikult palju väärtust mitte ainult aktsionäridele, vaid ühiskonnale laiemalt (vastutustundliku investeerimise ja ESG printsiipidest lähtuvalt). Professionaalne omanik aitab ettevõttel paika seada kasvufookuse, kokku panna pädeva juhtkonna ning luua turuanalüüsi ja tulevikupotentsiaaliga kooskõlas olev konkreetne arengustrateegia. See kehtib igas sektoris, ka meditsiinis. Kui räägime Quattromedi, praeguse Synlabi näitel, siis meie investeeringute toel (BaltCap oli investor 2008–2013) kasvas see suurimaks eralaboriks, mis pakub automatiseeritud analüüsiprotsessidega teenust ka väljapoole. Nüüdseks on Synlab võimekust arendanud ja suudab kriisiajal riiki toetada, pakkudes muu hulgas ka COVID-testimist. Näiteks Lätis sellist tugevat ja rahvusvahelise võimekusega eralaborit pole ning see peegeldus möödunud aastal ka nende testimise suutlikkuses. Erakapital küll ei tea, mis saab 10 aasta pärast, aga trende jälgides on võimalik arenguid jõuliselt toetada.

Taavi: USAs on riiklikud kulutused meditsiinile ilmselt maailma suurimad, 18% SKTst, aga selle

Tervishoid pole enam haigehoid, vaid keskendub üha enam ennetavale meditsiinile. tulemuslikkus on rahvatervise vaatenurgast küsitav. Sarnane tervishoiusüsteemi mudel on ka Tšiilis ja sealgi pole olukord parem. Erameditsiin on tugev, kuid avalik teenus on nõrgem ning kindlustuse puudumisel kallis. Kohati inimesed kulutuste hirmus lausa väldivad tervishoiuteenuseid. Skandinaavias me ei oska niimoodi mõeldagi, et jätame sel põhjusel näiteks kiirabi kutsumata. Erameditsiin on paindlikum, sest selle eesmärgistamine on paindlikum. Erasektoris on eesmärgiks muidugi kasum, aga erinevalt mõnest muust sektorist ei tähenda tootlikkus tööjõu kui sisendi kärpimist. Pigem vastupidi – tööjõud ja tootlikkus on otseselt seotud ning peamine küsimus on selles, kuidas ressurssi kõige tõhusamalt rakendada ning saavutada vähesema tööga maksimaalne tulemus.

Oliver: See, mis Taavi ütles, ongi see, mis meditsiinis innovatsiooni tõukab. Me ju teame, et tööjõud on piiratud, mistõttu peame seda kasutama ülitõhusalt, andes näiteks õdedele rohkem tegevusvolitusi ning vabastades arstid asjatutest administratiivülesannetest. Arstide ja õdede väljaõpe ning kogemus pole ju administratiivasjade või olmega tegeledes mõistlikult rakendatud. Erakapitali kaasamise konkreetne eesmärk on väärtuse kasv, mis tuleb mahu suurenemise pealt. Meditsiinis eeldab see täiendavat tööjõudu ja füüsilist laienemist, nii et kulude ja personali kärpimisega selles sektoris eesmärke ei saavuta. Tehnoloogia puhul on sama loogika hea näide seesama Synlab, kus rolli mängib skaala. Mida suuremad analüsaatorid laboris on, seda parem, tõhusam ja tootlikum. Investeering automatiseeritud ja võimekasse laborisse tagas ka tulemuse.

Martin: Nagu teistes sektorites, läheb meditsiinis samuti palju energiat personaliprobleemide ja sisemiste konfliktide lahendamisele. Siin avaldubki erakapitali efekt, kus viie aasta perspektiivis seatakse konkreetne ühine eesmärk ja lähenemine, millega välistatakse osakondade vahelised kaevikusõjad ning töötatakse koos sihi suunas.

| Ettevõtte juhi väljakutsed — äri kasv ja jätkusuutlikkus |

14